ویژگی های تفسیر آیت الله سید مصطفی خیمینی(ره)

موسسه پژوهشی فهیم با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی همزمان با چهلمین سالگرد شهادت آیت اللله سید مصطفی خیمینی برگزار میکند