فرهنگ موضوعی قرآن، پیش زمینه تفسیر جامع دین وقرآن

✔در فرآیند تدوین تفسیر موضوعی نباید از دانش های جدید در حوزه اطلاع رسانی و تبیین در حوزه زبان شناسی، معناشناسی و هرمنوتیک که وجود دارد و به مفسر کمک می کنند نگاهش به آیات و روایات تغییر می کند، غافل شد. ✔آقای هاشمی در سال های اخیر ایران رسانه ای ترین شخصیت روحانی بوده و خود را در معرض آراء مردم قرار داده است اما همواره براساس آنچه باور داشت عمل می کرد و هیچگاه دنبال رفتارهای زی علمایی نرفت درحالیکه توان و فهم و درایت این را داشت

فرهنگ موضوعی قرآن، پیش زمینه تفسیر جامع دین وقرآن
ادامه