مفهوم قانون در اسلام معاصر

میزگرد معرفی و بررسی کتاب: مفهوم قانون در ایران معاصر (دکتر داوود فیرحی)

مفهوم قانون در اسلام معاصر
ادامه