موسسه فهیم

خلاصه ها

بررسی فقهی شرط ایمان(تشیع) در قبول شهادت شاهد

استاد کاظم قاضی زاده