موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"لجبازی"

اخلاق اجتماعی را با شریعت مخلوط نکنیم گشت ارشاد موجب کاهش بدحجابی است؟

محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه ما بین اخلاق اجتماعی و شریعت خلط کرده و دائم گزاره الزام‌آور برای جامعه تولید می‌کنیم،گفت: اخلاق عمومی سیال و سیار است و ممکن است در جایی جامعه به سمت یک حرام برود ولی شرع خداوند که تغییر نخواهد کرد، بنابراین دخالت حکومت در اخلاق اجتماعی نه تنها چیزی را درست نمی‌کند بلکه باعث لجبازی هم می‌شود.